به گزارش ایسنا، دکتر حسین سالارآملی در سومین کنگره بین‌المللی جندی‌شاپور که روز گذشته چهارشنبه، ۲۰ اسفند در سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم برگزار شد، گفت: تمدن‌ها در دل خود مدام در حال تغییر و دگرگونی هستند، زایش و میرایی در دل تمدن‌ها به علل و عوامل متعددی ارتباط دارد که محققان تاریخی بر روی بعضی از آن محورها دست گذاشته‌اند. آزادی در بیان عقاید، رشد تفکر، تضارب آراء و تحمل پذیری دیگران یکی از محورهای اساسی زایش تمدن ها به حساب می آید. به عبارت دیگر تمدن‌سازی ناشی از عقاید و تفکر مستحکمی است که خود را در برابر دیگر عقاید برتر می داند و از اینرو ابایی از رودرویی تفکرها ندارد.

وی ادامه داد: در کنار آزادی بیان، توجه به علم و دانش، محور بنیادین دیگری است که یک تمدن را پایه‌ریزی می کند. در دنیا تمدنی ایجاد نشده مگر آنکه دانش در آنجا رشد کرده باشد از تمدن آزتک ها در آمریکای مرکزی تا تمدن اسلامی که اوج رشد خود را در قرون ۴و۵ هجری مشاهده بوده تا تمدن اروپایی بعد از قرون وسطی، با تاکید بر علم و دانش توسعه یافتند.

سالار آملی اظهار کرد: مرکز علمی _ پزشکی جندی شاپور نیز در اوج تمدن دوره ساسانی شکل گرفت. این تمدن که ۴۳۷ سال طول کشید، اثر عجیبی بر فرهنگ روم، اعراب و هندی ها باقی گذاشت. این مرکز در زمان ساسانیان حتی با معیارهای امروزی نیز، یک مرکز علمی بین المللی بود که خدماتش به داخل کشور خلاصه نمی‌شد.

رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین المللی وزارت علوم همچنین اظهار کرد: مورخان تاکید کرده‌اند که بهره‌گیری از دانش دیگر کشورها در دستور اقدامات شاه خسرو یکم وجود داشته است. او خواستار آن شد تا آثار دانشمندان از جمله افلاطون و ارسطو را به پهلوی ترجمه کرده سپس این آثار در جندی شاپور تدریس شد. میزبانی اندیشمندان دیگر کشورها نیز در تاریخ ذکر شده که ژوستینیان یکم خلیفه روم شرقی، درب مکتب های مختلف را بر روی اندیشمندان رومی بسته و آنان راهی به جز هجرت به ایران زمان ساسانی نداشتند.

وی ادامه داد: دانشگاه جندی شاپور نه تنها پذیرای اساتید برجسته رومی بلکه پذیرای نخبگانی از هند و مصر و دیگر کشورها نیز بود که این خود بر شکوفایی دانش و تمدن‌سازی سلسه ساسانی اثر مستقیم داشت. به گواهی مورخان، پذیرش دانشجو بدون توجه به نوع مذهب، ملیت، نژاد و خواستگاه طبقاتی از دیگر ویژگی های تائید شده دانشگاه جندی شاپور بود که در توسعه علم و اثرگذاری منطقه ای و جهانی این دانشگاه مؤثر بوده است.

بنا بر اعلام روابط عمومی وزارت علوم، رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت:اعتقاد دارم اگر دانشگاه جندی شاپور بین المللی نبود، امروز نامی نیز از او در میان نبود و در این ایام نیز اگر دانشگاهی، عظمت و پویایی علمی میخواهد راهی جز باز نگاهداشتن درب دانشگاه به سوی داوطلبان ملت های مختلف، تبادل دانش در سطح منطقه و بین الملل و جابه جایی دو طرفه دانشجو و استاد و انجام کارهای پژوهشی مشترک ندارد. در دنیای آتی علم و دانش، قرار داشتن در چرخه دانش جهانی تنها با بین المللی سازی مراکز تحقیقاتی و آموزشی میسر است.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید