به گزارش ایسنا، مهدخت ده مرده، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی در پایان نامه خود به “بررسی رابطه بین رهبری مثبت گرا و توسعه حرفه ای با نقش میاجی حمایت سازمانی دبیران اول و دوم متوسطه شهر اصفهان” پرداخت.

این پژوهش با هدف شناسایی رابطه رهبری مثبت گرا و توسعه حرفه ای دبیران با نقش میانجی حمایت سازمانی آنان در مدارس متوسطه شهر اصفهان انجام شد.

روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل ۵۰۷۸ نفر از دبیران آموزش و پرورش شهر اصفهان بودند. در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای استفاده شده است. حجم نمونه انتخاب شده بر اساس جدول مورگان کرجسی (۱۹۷۰) شامل ۳۸۲ نفر از دبیران اداره آموزش و پرورش شهر اصفهان بوده است. ابزار پژوهش پرسشنامه رهبری مثبت گرا کامرون (۲۰۰۴)، پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده ایزنبرگ و هکاران (۱۹۸۰) و پرسشنامه توسعه حرفه ای دبیران ایوبی و همکاران (۱۳۹۳) انتخاب شد. 

روایی محتوایی هر سه پرسشنامه تایید و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد. 

تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام پذیرفت و در نهایت مشخص شد که متغیر حمایت سازمانی نقش میانجی بین رهبری مثبت گرا و توسعه حرفه ای را دارد که مقدار آن برابر با ۱۷٫۰ است.

این پایان نامه در دانشگاه خوراسگان دفاع شد.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید