به گزارش ایسنا، امروزه آلودگی صوتی یکی از مشکلات جوامع صنعتی است و صداهای مزاحم ناشی از محیط کار، ترافیک شهری و وسایل خانگی، اثرات زیان‌باری بر سلامت دارند. اختلالات شنوایی،‌ افزایش فشار خون، افزایش ضربان قلب، اختلالات خواب و بیماری‌های قلبی در افرادی که در معرض سروصدای زیاد محیط هستند، گزارش شده است.

تهران یک شهر پرجمعیت و با آلودگی‌های صوتی رو به افزایش است. به همین دلیل بررسی تاثیرات آلودگی صوتی بر سلامت ساکنان این کلان‌شهر اهمیت زیادی دارد. گزارش‌های متناقضی درباره اثر آلودی صوتی مناطق پرجمعیت و پرازدحام تهران مثل ایستگاه‌های مترو و مراکز تجاری وجود دارد.

با توجه به این موضوع؛ پژوهشگران زیست‌شناسی با انجام مطالعه‌ای تاثیر آلودگی صوتی را بر پروتئین‌های سرم خون موش‌های صحرایی قرار گرفته در دو منطقه حوالی ایستگاه مترو صادقیه و بازار بزرگ تهران، بررسی کردند.

آزاده حکمت و زینب فهیمی؛ پژوهشگران گروه زیست‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، به همراه سید علی حائری روحانی؛ پژوهشگر گروه زیست‌شناسی جانوری دانشگاه تهران، در این مطالعه مشارکت داشتند.

پژوهشگران برای انجام این مطالعه موش‌های صحرایی را در سه گروه شش‌تایی تقسیم کردند. یک گروه به عنوان گروه کنترل انتخاب شد و در اتاق حیوانات آزمایشگاه، در شرایط استاندارد نگه‌داری شدند. از دو گروه دیگر، یک گروه به ساختمان اداری ایستگاه متروی صادقیه منتقل شدند و یک گروه دیگر نیز به یکی از مغازه‌های واقع در بازار پارچه‌فروشان منطقه دوازده تهران منتقل شدند.

پس از گذشت هشت هفته از شروع آزمایش، همه موش‌ها به آزمایشگاه منتقل شدند و با خون‌گیری از قلب میزان پنج پروتئین شاخص خون شامل آلبومین، آلفا ۱ گلولبولین، آلفا ۲ گلوبولین، بتا گلوبولین و گاما گلوبولین، اندازه‌گیری شد. همچنین نمونه‌های خون با استفاده از روش‌های طیف‌سنجی (جذب مرئی-فرابنفش) و شیمی‌سنجی (کمومتریکس) نیز مورد بررسی قرار گرفتند.

مشاهدات این آزمایش نشان داد که از بین پنج پروتئین شاخص خون، درصد آلفاگلوبولین و بتاگلوبولین در موش‌های قرار گرفته در ساختمان اداری مترو صادقیه و بازار بزرگ (گروه‌های تجربی)، نسبت به موش‌های گروه کنترل اختلاف معناداری دارد.

همچنین بررسی‌های طیف‌سنجی و شیمی‌سنجی نیز بیان‌گر این است که در موش‌های گروه تجربی گونه‌های متفاوت پروتئینی وجود دارد.

طبق نتایج این مطالعه؛ به نظر می‌رسد که آلودگی صوتی در دو منطقه بازار بزرگ تهران و مترو صادقیه موجب تغییر میزان پروتئین‌های سرم خون می‌شود.

پژوهشگران این مطالعه می‌گویند: «با توجه به نتایج به‌دست آمده لزوم ایجاد شرایطی مناسب برای کارمندان، کارگران، ساکنان و شهروندان هم‌جوار با منطقه بازار بزرگ تهران و ایستگاه مترو صادقیه مهم به نظر می‌رسد».

یافته‌های این مطالعه به صورت مقاله علمی پژوهشی با عنوان «تاثیر آلودگی صوتی بر پروتئین‌های سرم خون رت نر نژاد ویستار» در فصل‌نامه یافته‌های نوین در علوم زیستی دانشگاه خوارزمی، منتشر شده است.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید